Editorial Board

Honorary Editor-in-Chief
 • Dr Amit Chattopadhyay
Executive Editor
 • Dr Vandana Kakoty
Editorial Review Board Members
 • Dr Ali Tunkiwala
 • Dr Amit Agrawal
 • Dr Arun Venkataraman
 • Dr Ashwin Jawdekar
 • Dr D Arunachalam
 • Dr K Mahendranadh Reddy
 • Dr Nitin Dani
 • Dr Nitin Shah
 • Dr Sangeeta Agarwal
 • Dr Shailesh Lele
 • Dr Sharad Kokate
 • Dr T K Pal
 • Dr T V Narayan
 • Dr Udatta Kher
 • Dr Usha Ravindran
 • Dr V Rangarajan
 • Dr Vaibhav Thakkar
Editorial Advisory Board Members
 • Dr A Kumarswamy
 • Dr Ajit Shetty
 • Dr Ashok Dhoble
 • Dr David Paquette
 • Dr Mahesh Verma
 • Dr Mona Kakar
 • Dr Porus Turner
 • Dr Sabita M Ram
 • Dr Sandesh Mayekar
 • Dr Sanjay Joshi
 • Dr Srinivas Ayilavarapu
 • Dr Vishwas Puranik
 • Dr Vimal Sikri
 • Dr Vincent Iacono